Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 5 - Temmuz 2017

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Sevcan Akıncı, Avangart ’tan Çağdaş’a: Tiyatro ve Uzam, From Avant-Garde to Contemporary: Theatre and Space , [Tam Metin]

Ayda Tuna, Bahar Ayini: Diaghilev’in Bale Tarihindeki Epik Macerası, Le Sacre Du Printemps: Diaghilev's Epic Adventure in the History of Ballet, [Tam Metin]

Türel Ezici, Sahne Uygulamasında Pedagojik ve Sanatsal Bir Süreç Analizi Olarak: Kozalar, As a Pedagogıcal and Artıstıc Process Analysıs in the Stage Practıce: the Cocoons, [Tam Metin]

Bahadır Çokamay, Ferit Tüzün'ün Senfonik Eserlerindeki Önemli Korno Pasajlarının İncelenmesi, Examination of Important French Horn Passages in Ferit Tuzun’s Symphonic Works, [Tam Metin]

Sercan Özinan, Dramaturjiden Sahneye Jean Genet’nin ‘’Hizmetçiler’’ Oyununda İktidar ve Arzunun Yansımaları, From Dramaturgy to Stage, Reflections of Power and Desire in Jean Genet's Play “the Maids”, [Tam Metin]

Orhun Orhon, Özkan Manav’ın “Kır Görünümleri: Kış” İsimli Eserinin Orkestra Şefliği Performansı Bazında İncelenmesi, An Analysıs of Özkan Manav’s “Countrysıde Landscapes: Wınter” in Means of Orchestral Conductıng, [Tam Metin]

Yeşim Arsoy Baltacıoğlu, Peruka’nın Tarihçesi ve Peruka, Sakal, Bıyık Yapımı, History of Wig, Making of Wigs, Fake Beards and Moustaches, [Tam Metin]

Seyhan Bulut, Sergei Prokofiev Op.94 No.2 Re Majör Flüt Ve Piyano Sonatı’nın  Besteleniş Süreci, Karakter Özelliği Ve Flüt Tekniğine Yönelik Çalma Önerileri, Sergei Prokofiev Op.94 No.2 D Major Flute and Piano Sonata Composition Process, Character Feature of the Piece and Technical Suggestions for Flute Technique, [Tam Metin]

Seyda Hilal Erbilgin, Erken Dönem Kilise Mimarisi ve Dinsel Dramın ilk Örneklerinde Mekân, Early Period Church Architecture and Space at First Religious Drama’s Examples [Tam Metin]

Selçuk Göldere, Doğunun Estetik Fikirleri ile Batının Mantıklı Hareket Teorileri Sentezi Olarak ‘Erick Hawkins Modern Dans Tekniği’, ‘Erıck Hawkın’s Modern Dance Technıque’ As a Synthesıs of Aesthetıcs Vıews of the East and Logıcal Movement Theorıes of the West, [Tam Metin]

Muzaffer Özgü Bulut, Türkiye’de Beden Müziği Etkinlikleri: Engelliler Entegre Yüksek Okulu ve Mimarlık Öğrencileriyle Atölyeler, Body Musıc Actıvıtıes in Turkey: Workshops with Integrated Disabled Academy and Students of Architecture , [Tam Metin]

Doğan Çakar, Senfonik Orkestrada Yer Alan Bakır Üflemeli Çalgılarda Doğuşkanlar, Valf Sistemleri ve Pozisyonlar, Harmonics, Valve Systems and Positions of the Brass Instruments in Symphonic Orchestra , [Tam Metin]